Polityka prywatności

Wheel Systems Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224900, NIP 524-25-21-745 z uwagi na dążenie do rzetelności oraz transparentności działań ustanawia niniejszą politykę prywatności. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych w domenie www.wheelsystems.com lub innych serwisów w domenach administrowanych przez spółkę Wheel Systems sp. z o.o..

I. [Definicje]

I.1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Wheel Systems;

I.2. Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności Serwisów;

I.4. Serwis – oznacza serwisy internetowe w domenie www.wheelsystems.com oraz inne serwisy internetowe w domenach administrowanych przez Wheel Systems;

I.5. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371);

I.6. Użytkownik – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez przekazanie Danych Osobowych, z Serwisu.

II. [Administrator Danych Osobowych; zbiór Danych Osobowych]

II.1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z art. 40 Ustawy, podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

III. [Zasady zbierania Danych Osobowych]

III.1. Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie Danych Osobowych Użytkowników;

III.2. Korzystanie z niektórych zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości Serwisu;

III.3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez Wheel Systems danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta;

III.4. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w Polityce przetwarzane będą w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tj. w sposób gwarantujący anonimowość;

III.5. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w Polityce wykorzystywane będą wyłącznie w celach statycznych lub w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu w tym sporządzenia oferty, w celach marketingowych i statystycznych, w szczególności w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług lub w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy jak i sprzedaży;

III.6. Wheel Systems prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu uzyskania określonych danych Użytkowników;

III.7. Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

IV. [Zakres Danych Osobowych oraz zakres przetwarzania Danych Osobowych]

IV.1. Wheel Systems może prosić Użytkowników o podanie następujących Danych Osobowych:

i/ imienia i nazwiska;

ii/ adresu;

iii/ numeru telefonu;

iv/ adresu poczty elektronicznej;

v/ numeru rachunku bankowego;

IV.2. Wheel Systems przetwarza Dane Osobowe w celu oferowania i świadczenia oferowanych przez niego usług.

V. [Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych]

V.1. Korzystanie z Serwisu wiązać się może z koniecznością przekazywania lub udostępniania Danych Osobowych podmiotom trzecim. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika może nastąpić:

i/ po uprzedniej zgodzie Użytkownika;

ii/ w przypadku realizacji przez Wheel Systems przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

iii/ w przypadku, gdy jest to niezbędne dla świadczenia usług oferowanych przez Wheel Systems;

V.2. Przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych przez innego administratora zgodnie zastosowana przez niego polityką poufności;

V.3. Przekazywanie i udostępniania Danych Osowych maże nastąpić także poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. [Przetwarzanie Danych Osobowych]

VI.1. Przetwarzanie Danych Osobowych następuje po uprzedniej zgodzie Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa upoważniają Wheel Systems do przetwarzania Danych Osobowych;

VI.2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje poprzez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej bądź innej procedury dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

VII. [Prawa Użytkownika]

VII.1. Użytkownikowi, w każdy czasie, przysługuje prawo do wglądu w treści jego Danych Osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania;

VII.2. Zmiana Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością dokonania przez Użytkownika ich aktualizacji. Brak modyfikacji Danych Osobowych pomimo ich zmiany skutkować może niewłaściwym świadczeniem usług a także skutkować może koniecznością zaprzestania Wheel Systems świadczenia usług.

VIII. [Bezpieczeństwo Danych Osobowych]

VIII.1. Wheel Systems zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności Danych Osobowych;

VIII.2. Wheel Systems, w szczególności, wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na Wheel Systems jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z Ustawy.

IX. [Kontakt]

IX.1. Użytkownik może w dowolnej chwili kontaktować się z Wheel Systems w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania swoich Danych Osobowych;

IX.2. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestania świadczenia usług przez Wheel Systems;

IX.3. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych. Żądanie usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestania przez Wheel Systems świadczenia usług;

IX.4. Wheel Systems może odmówić usunięcia Danych Osobowych w przypadku:

i/ nieuregulowania przez Użytkownika wszystkich należności wobec Wheel Systems, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z dochodzeniem przez Wheel Systems roszczeń pieniężnych;

ii/ naruszenia przez Użytkownika regulaminów Serwisu lub innych, wiążących Użytkownika, regulaminów, a także naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń  oraz ustaleniem odpowiedzialności Użytkownika;

IX.5. Wszelkie kontakty Użytkownika z Wheel Systems podejmowane są za pośrednictwem:

i/ poczty e-mail pod adresem: info@wheelsystems.com;

ii/ telefonu, pod numerem: +48 22 10 06 700.

Pliki cookies

Plik cookies to plik danych przesyłany z witryny na twardy dysk komputera użytkownika. Nasza witryna przesyła pliki cookies podczas przeglądania jej przez Użytkownika. Poprzez zaakceptowanie plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie, Użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookies mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego Użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookies przez odpowiednią konfigurację plików cookies w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookies, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne lub mogą nie być wyświetlane poprawnie.

Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:

Nie wykorzystujemy plików cookies do śledzenia sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu po opuszczeniu naszej witryny, nie przechowujemy w nich również żadnych informacji prywatnych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć. Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:

“Session cookie” - plik instalowany czasowo na komputerze Użytkownika, usuwany natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.

„Trwały plik cookie” - plik przechowywany w komputerze Użytkownika do chwili wygaśnięcia ważności lub usunięcia go przez Państwa.

W trwałych plikach cookies przechowywane są informacje związane z osobistymi preferencjami Użytkownika, takie jak preferowany język na witrynach o różnych wersjach językowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są także zapamiętywane pytania, jakie zadawane były przez nas wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie ankiety internetowej. Trwały plik cookie zapobiegnie powtarzaniu próśb o wypełnienie przez Użytkownika tej samej ankiety przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Ważne informacje o plikach cookie można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Formularz kontaktowy

Interesują Cię nasze produkty? Skontaktuj się z nami